Resultaten

Resultaten

Resultaten

Praktijkresultaten

In de praktijk zijn de resultaten van het GrondGezond-systeem economisch zeer aantrekkelijk geworden voor vele grondgebonden teelten. Deze resultaten kunnen als volgt worden samengevat:

Reductie van chemiegebruik

  • Afname kunstmest
  • Afname gewasbeschermingsmiddelen

Toename productieniveau

  • Lagere uitval
  • Hogere teeltsnelheid

Toename prijsniveau

  • Betere kwaliteit
  • Vragende markt

Afname kostenniveau

  • Minder arbeid per eenheid product
  • Minder energie per eenheid product