Werkwijze

Werkwijze

Werkwijze

Het succes van het GrondGezond-systeem staat en valt met het maken van de juiste keuze en de juiste opvolging in het gebruik van biologie en/of chemie. De adviseur adviseert en ondersteunt u bij het maken van deze keuze door systematisch de volgende fasen te doorlopen.

Fase I: Opstellen programma van eisen

Het GrondGezond-systeem is gebaseerd op het Natuurlijker Telen en is daarmee enigszins afwijkend van de traditionele teeltwijzen. Om beide teeltwijzen positief met elkaar te integreren dienen er goede afspraken te worden gemaakt met u, uw huidige teeladviseur(s) en de GrondGezond-adviseur. Deze afspraken zijn van belang voor het transparant maken en houden van het GrondGezond-systeem.

De eerste fase bestaat uit een open gesprek met alle relevante partijen met als belangrijkste onderwerp het GrondGezond-systeem. Uw GrondGezond-adviseur legt vervolgens de gemaakte afspraken schriftelijk vast.

Fase II: Analyse historische & huidige situatie

Bij aanvang van het project wordt de huidige situatie van onder andere de teelt en de bodem in kaart gebracht om de uitgangspunten voor het traject eenduidig vast te stellen. De verkregen informatie over de huidige situatie fungeert als basis voor de verdere invulling van het GrondGezond-systeem.

Deze fase bestaat enerzijds uit een (schriftelijke) rapportage van de huidige situatie door uw AdNa-adviseur. Anderzijds bestaat deze uit een analytische rapportage die wordt verkregen door het nemen en analyseren van grondmonsters door onderzoeksinstituut SoilBioLab. Aan de hand van de grondmonsters wordt de chemische en biologische uitgangssituatie van de teeltbodem vastgesteld.

Fase III: Plan van Aanpak

Op basis van de verzamelde informatie uit fase I en II maakt uw GrondGezond-adviseur een plan van aanpak om het GrondGezond-systeem toe te passen op uw teelt(bodem). Het plan van aanpak dient als leidraad gedurende het uitvoeringstraject en wordt uiteraard periodiek aangevuld en/of gewijzigd op basis van nieuwe informatie en of ontwikkelingen.

Deze fase bestaat uit een schriftelijke weergave van het plan van aanpak voor uw organisatie door uw GrondGezond-adviseur.

Fase IV: Uitvoeringstraject & Begeleiding

Vanwege de natuurlijke benadering van het GrondGezond-systeem is de duur van een uitvoeringstraject van een jaar. Deze tijd is nodig om onder andere de bodem en de teelt naar het gewenste niveau te brengen voor een optimaal teeltresultaat.

Tijdens het uitvoeringstraject zal de GrondGezond-adviseur u begeleiden en adviseren waar mogelijk en gewenst. De GrondGezond-adviseur maakt vaste afspraken met u over de frequentie en de data van de bezoeken aan uw bedrijf. Tijdens deze bezoeken bespreekt de GrondGezond-adviseur met u onder andere de (nieuwe) ontwikkelingen, en het plan van aanpak. Naast de bedrijfsbezoeken kunt u altijd contact opnemen met uw GrondGezond-adviseur voor eventuele vragen die u heeft over het GrondGezond-systeem.

Monitoring Information System

Ter structurering en ondersteuning van het uitvoeringstraject worden alle relevante gegevens bijgehouden in een monitoringsprogramma. Hierdoor ontstaat een trajectregistratie waarmee u een gereedschap in handen heeft dat direct bijdraagt aan de transparantie van het GrondGezond-systeem.

Na elke aanvulling en/of wijziging in het monitoringsprogramma wordt u direct voorzien van up-to-date informatie.

In dit monitoringsysteem wordt de volgende informatie verwerkt:

 • De verkregen analysegegevens gedurende het uitvoeringstraject;
 • De resultaten van genomen onderzoeksmonsters;
 • De producten en de hoeveelheden daarvan die tijdens het uitvoeringstraject worden ingezet;
 • De leveringen van GrondGezond;
 • De voorraden van de verschillende producten binnen uw bedrijf;
 • De adviezen van GrondGezond;
 • De gespreksnotities en afspraken.

Om deze monitoring goed uit te kunnen voeren dient u periodiek gegevens aan te leveren. Wij zullen u vragen deze gegevens per e-mail aan te leveren op door ons verstrekte formulieren. Het monitoringsysteem kan alleen goed en voordelig werken wanneer u hier zorgvuldig aan meewerkt.

* Opzegtermijn is 3 maanden en dient schriftelijk te gebeuren.

Analytisch onderzoek

Voor het analyseren van de bij u te nemen monsters wordt samengewerkt met het verschillende onderzoeksinstituten. Zij voeren voor u de volgende soorten analyses uit:

 • Chemische Analyse
 • Water Analyse(s)
 • Soil FoodWeb Analyse
 • Riscover (DNA)
 • Chroma
 • Bladsap Analyse
 • Blad Kolonisatie